تبلیغات
علوم سوم راهنمایی - آزمون شماره ی 1
 
علوم سوم راهنمایی
                                                        
درباره وبلاگ

علوم سوم راهنمایی

من امین مرآتی هستم دانش آموز سال سوم راهنمایی مدرسه ی نمونه دولتی نوآوران در کنگاور که با کمک های فراوانی که آقای گرمسیری و آقای سلیمی به من کرده اند توانسته ام این وبلاگ را نوشته و تقدیم به همه ی بچه های ایران کنم .

امین مرآتی
AminMerati24@Gmail.com
مدیر وبلاگ : امین مرآتی
نویسندگان
نظرسنجی
در چه قسمتی از علوم سوم راهنمایی مشکل دارید؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

سطح شیبدار در مقابل كار انجام شده ............ ایجاد نمی كند ، بلكه فقط ........... را آسانتر می نماید-9-

مقدارانرژی داده شده به ماشین با مقدار انرژی كه از ماشین گرفته می شود................. است-10-

مقداری از انرژی داده شده به ماشین كه صرف انجام كار مورد نظر ما می شود................... نام دارد-11-

نسبت كار داده شده به ماشین كه به صورت گرما هدر می رود كه به آن ................... می گویند-12-

(الف)جملات زیر را با كلمات مناسب كامل كنید.5/18نمره هر نقطه چین نیم نمره

1- وقتی جسم در جهتی كه نیرو بر آن وارد می شود به حركت در آید ،می گوییم …………… انجام شده است.

2- اگر بر  یك جسم نیرو وارد شود ولی جسم به حركت در نیاید كار انجام …………… است.

3- اگر نیرویی بر یك جسم متحرك وارد شودو ..……….جسم در جهت وارد شدن نیرو تغییر كند در این صورت كار انجام شده است.

4- حركت آزادانه اجسام در فضای بی كران انجام كار محسوب ……………   .

5- اگر شخصی 20كیلوگرمی وزنه ای 3كیلویی را 10 مترجابجا كند ……………ژول كارانجام داده است.

6- فردی جعبه چوبی سنگینی را در جهت افق حمل می كند ، در این صورت نیروی وزن كار انجام ……………  .

7- مقدار كار انجام شده روی یك جسم به میزان …………… كه بر جسم وارد می شود واندازه …………… جسم بستگی دارد.

8- هر چه نیرو وجابه جایی كمتر باشد ، مقدار كار انجام شده …………… است.

9- مقدار كار بر حسب ……………  اندازه گیری می شود.

10- وزن هر جسم بر روی زمین …………… است كه از طرف زمین  بر آن جسم وارد می شود.

11- نیروی وزن از نظر عددی ،تقریبا” مساوی با …………… برابر جرم آن جسم بر حسب كیلو گرم است .

12- معادله را كامل كنید.                                                           ……… *……… = كار

13- برای اندازه گیری انرژی از یكای …………… استفاده می شود.

14- در سطح شیب دارهرچه زاویه شیب كمتر باشد افزایش نیرو ………………..…است.

15- مزیت كمتراز یك مخصوص ماشینهایی است كه …………………………………………………دارند.

16- هنگام انجام كار ممكن است انرژی از ………… به ………… دیگر تبدیل شود.

17- هنگام انجام كار ممكن است انرژی از یك ………… به ………… انتقال یابد .

18- اگر جسمی ………… داشته باشد  ، می تواند كار انجام دهد.

19- در چرخ ومحوری كه افزایش نیروداردهرچه شعاع محوربیشترباشدمزیت ………………می شود.

20- كارو …………… ارتباط بسیار نزدیكی با یكدیگر دارند .

21- یك اسب بخار،………………………كیلووات است.

22- یك كیلو ژول برابر …………… ژول است.

23- توان درواقع ……………انجام كاراست.

24- توان نشان دهنده میزان …………… انجام شده در واحد …………… است.

25- معادله توان نسبت مقدار …………… به …………… ، انجام كار است.

26- مقدار توان را بر حسب …………… اندازه می گیرند.

27- یك وات ماشینی است كه در مدت یك ثانیه…………………  ژول …………………  انجام می دهد.

28- ماهیان زره دار مربوط به دوران …………هستند.

29- در جدول تناوبی عناصر عنصرها به ترتیب…………مرتب شده اند.

30- محلول رقیق اسید سولفوریك درباتری اتومبیل…………نامیده می شود

 (ب)جملات صحیح و نادرست را مشخص كنید:1نمره

1- كارتنهادرصورتی انجام می شود كه راستای نیرو وجابجایی بر هم عمود باشد.(‌‌‌         )

2- دراهرم نوع سوم تمام طول اهرم را بازوی محرك تشكیل می دهد.(         )

3- مزیت مكانیكی نشان می دهد كه درصدكار مفیدچقدراست.(           )

4- فندق شكن یك اهرم نوع سوم است.(            )

2- عددجرمی برابر كدام موردزیراست؟

(الف) عدداتمی+پروتونها           (ب) عدداتمی +نوترونها              (ج) الكترون +پروتون              (د) نوترون ضربدر2

3- به نظركدام دانشمند در اتم بارهای منفی توسط بارهای مثبت احاطه شده اند؟

(الف) تامسون           (ب) دالتون              (ج) رادرفورد              (د) دموكریت

4- مدل فعلی اتمها به نظریه كدام دانشمند نزدیك است؟

(الف)تامسون            (ب) بور              (ج) رادرفورد              (د) دالتون
 7- كدام گزینه نمی تواند نما د شیمیایی یك عنصرباشد؟

(الف)    A        (ب)  B             (ج) AB              (د) Aa

8- سنگینترین ذره اتم ……… و سبكترین آن ……….است.

(الف) نوترون-پروتون           (ب) نوترون - الكترون              (ج) پروتون -نوترون              (د) الكترون-پروتون

 9-كدام نظریه مربوط به ارنست رادرفورد است؟

(الف)اتم یك هسته كوچك دارد كه بیشتر جرم اتم درآن قراردارد.

(ب)هسته از ذره هایی به نام پروتون ساخته شده كه دارای بار مثبت است.

(ج) پروتون های سازنده هسته بوسیله الكترونها محاصره شده اند با این حال بیشترفضای اتم خالی است.

(د) همه موارد

33- تفاوت چرخ و محور رابااهرم وقرقره بیان كنید.75/نمر

34- بازده ماشینی راحساب كنید كه كل كارش 150 و كار غیر مفیدش 60 ژول باشد . 5/نمره

35- مزیت سطح شیب داری راحساب كنید كه ارتفاعش 30 وطولش 50 سانتیمتر باشد. اگر ارتفاعش رانصف كنیم مزیت چند برابر می شود؟/1نمره

36- شخصی40كیلوگرمی مسافت300متررادر5/1دقیقه طی می كندتوان او چندوات و چندكیلووات است؟75/نمره

37-اهرمی رارسم كنید كه تنها با افزایش نیرو به ما كمك كند .اگر تمام طول اهرم 50وفاصله نیروی مقاوم تا محرك10 سانتیمتر باشد با نیروی 130 نیوتنی بر چه مقاومتی می توانیم غلبه كنیم ؟25/1نمره

38- چرخ و محوری را رسم كنید كه افزایش نیروداشته باشد.در این چرخ ومحور اگرشعاع چرخ 15وشعاع محور CM5  باشد مزیت چقدراست؟1نمره

نمونه 2
 

الف) جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید:3 نمره

1-هسته جامد زمین از جنس نیكل و…………است.

2-ماهیان زره دار مربوط به دوران …………هستند.

3-ماده اصلی سازنده كروموزومها…………است.

4-جوهر نمك نام دیگر اسید …………است.

5-در جدول تناوبی عناصر عنصرها به ترتیب…………مرتب شده اند.

6-محلول رقیق اسید سولفوریك درباتری اتومبیل…………نامیده می شود.

7-بار الكتریكی اتم در حالت عادی………… است.

8-فشار نیرویی است كه به طور عمود بر ………… وارد می شود.

9-توان به معنی …………انجام كار است.به عبارت دیگر توان نشان دهنده میزان كار انجام شده در واحد…………است.

10-معمولا دمای ستاره قرمز از ستاره…………كمتر است.

11-سنگواره نام دیگر…………است.

 

ب) جملات صحیح ونادرست را مشخص كنید:3نمره

1-هسته داخلی زمین به حالت جامد است  (           )

2-معروفترین صورت فلكی دب اكبر است (           )

3-بر اساس نظریه انتخاب طبیعی  افراد ناسازگارتر از بین می روند (           )

4-DNA درون كروموزوم ها قرار دارد. (           )

5-پیوند كوالانسی از اتصال اتم های مولكول ها حاصل می شود(           )

6-عدد جرمی همان وزن اتم است(           )

7-جرم نسبی پروتون از الكترون كمتر است(           )

8-تفاوت اتم عناصر مختلف در محل قرار گرفتن پروتونهای انهاست. (           )

9-فشار مایعات به شكل ظرفی كه در ان قرار دارند بستگی ندارد(           )

10-فشار با سطح نسبت معكوس دارد(           )

11-قرقره ثابت و اهرم نوع اول همانند یكدیگر به ما كمك می كنند. (          )

12-پیدایش گیاهان گلدار تا اواخر سنوزوئیك طول كشید(           )

ج)سوالات تكمیلی:1نمره

1-جهش به وجود آورنده تغییرات در جانداران وانتخاب طبیعی ………………………………………………………………..….

2-تفاوت اصلی پلوتو وزهره با سیارات دیگر در ان است كه ………………………………………………………………………

د)سوالات تشریحی:

1-منظور از اثر گلخانه ای چیست؟1نمره

2-دانشمندان چگونه دمای یك سیاره را بر اساس رنگ ان تخمین می زنند؟1نمره

3-(الف) ورقه های پوسته زمین به چند شكل می توانندنسبت به هم جابه جا شوند ؟(ب)در كدام حالت جزایر قوسی تشكیل   می شوند؟5/1نمره

4-(الف)منظور از جهش چیست؟(ب)چرا دانشمندان عقیده دارند كه DNA مولكولی بسیار با ثبات است؟1نمره

5-(الف)منظور از عدد جرمی چیست؟(ب)مدل تامسون ورادرفورد چه تفاوت هایی با یكدیكر دارند؟1نمره

6-(الف)القای مغناطیسی یعنی چه؟(ب)آیا میتوان به روش القای مغناطیسی دردوجسم رسانا بار ناهمنام تولیدكرد؟چگونه؟1نمره

7-(الف)منظور از الكترون آزاد یا ظرفیتی چیست؟(ب)روش باردار كردن القایی را با رسم شكل توضیح دهید؟5/1نمره

8-(الف)توان چیست؟ (ب)آذرخش را چگونه تعریف می كنید؟1نمره

ه) مسائل:

1-شخصی 35كیلوگرمی مسافت 200متررادریك دقیقه طی می كندتوان او چقدر است؟25/1نمره

2-در یك پیچ اگر محیط پیچ Cm 2 وپای پیچ mm 5 باشدبرای غلبه بر نیروی 100نیوتنی چه نیرویی لازم است؟25/1نمره

3-چرخ ومحوری رارسم كنید كه تنها افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو داشته باشد؟5/0نمره

4-در یك اهرم كه تنها افزایش نیرو دارد اگر طول كل اهرم mm 5 باشدوفاصله نیروی مقاوم تا محرك 5/1 متر باشد برای غلبه بر وزنه 200نیوتنی چه نیرویی لازم است؟1نمره

سئوال اختیاری: 3مورد ازعوامل انتقال بیماری ایدز ازفرد بیمار به دیگران را بنویسید.1نمره